Home

Algemene voorwaarden

Alana Luxury Suites Terms & Contitions

Om uw verblijf in Alana suites zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er een paar huisregels van toepassing:

-Gasten uitchecken voor 11 uur Uitzonderingen zijn mogelijk op aanvraag. Dit moet ten minste 24 uur voor het uitchecken worden gedaan.

-Alana Suites biedt een uitgebreid ontbijtbuffet. Dit kan worden genoten tussen 8 uur en 10 uur ’s ochtends

-Een suite kan worden gereserveerd voor minimaal 4 nachten.

-Bij het maken van een reservering dient de helft van het totaalbedrag binnen 7 dagen na het reserveren te worden betaald. Het resterende deel dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van het verblijf te worden betaald.

-Voor een annulering die meer dan 1 maand voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, herstelt u de helft van de kosten. Voor annuleringen minder dan 1 maand voor het verblijf, is geen restitutie mogelijk. In het uitzonderlijke geval van een annulering door Alana suites, zal het volledige bedrag natuurlijk worden terugbetaald.

• B & B: bed and Breakfast Alana suites in [adres].
• Een gast of (hoofd) gast: (natuurlijke) persoon die gedurende een bepaalde periode in de B & B wil verblijven; vaak aangeduid als “gast” in de volgende tekst.
• Mede gast: de persoon die in een B & B blijft samen met (hoofd) gast.
• Beheerder: de persoon die, als eigenaar of namens de eigenaar van de B & B, beheertaken uitvoert voor de B & B.
• Derden: alle andere (rechts) personen, niet de B & B of de gast.
• Eigenaar: de wettelijke eigenaar van de B & B (of diens vertegenwoordiger), die de B & B exploiteert.
• Aanbod: een aanbod als bedoeld in het burgerlijk wetboek.
• Annulering: de intrekking of annulering van de boeking binnen de toepasselijke periode.
• Bedenktijd: de periode waarin de gast een boeking bij de B & B gratis kan annuleren.

*Huisdieren niet toegelaten

• Boeking: een reservering geaccepteerd door de B & B.
• Ontbinding: de “annulering” van de overeenkomst op een juridische wijze als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
• Logies en ontbijt: een kamer met ontbijt in het privé huis van de eigenaar of manager.
• Verblijf: het daadwerkelijke gebruik van een accommodatie.

1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de B&B. Afwijkende bedingen, afspraken of afspraken gelden alleen indien en voor zover deze door de B&B schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van de B&B zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd door bevoegde medewerkers van de B&B. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen de B&B en consumenten en niet tussen de B&B en bedrijven of personen handelend in de uitoefening van hun beroep.

2. Aanbiedingen, prijzen en tarieven

2.1. Aanbiedingen van de B&B zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 2.2 Alle uitingen op de website van de B&B (www.alanasuites.com) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en zijn steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet gebonden aan kennelijke fouten op haar website.! 2.3 Prijzen zijn altijd exclusief kosten van annulerings- en reisverzekering en eventuele andere kosten.

3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen de B&B en de gast komt tot stand door bevestiging van een schriftelijke of elektronische (internet/e-mail) boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van de B&B. Niettemin is de boeking pas definitief verworven na betaling van het voorschot conform artikel 4.3., Onverminderd het bepaalde in hetzelfde artikel 4.3 tweede volzin. 3.2. Na boeking ontvangt de gast per e-mail een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dient. 3.3 De door de B&B verzonden boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte B&B accommodatie. In het belang van een goede boeking en om misverstanden te voorkomen, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of -overeenkomst onverwijld de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of melding aan de bed & breakfast. Indien een dergelijke melding niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de gast geen beroep doen op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/overeenkomst.

4. Betaling

4.1 Betaling van de boeking aan de B&B geschiedt bij aankomst contant of voor aankomst, door overmaking van het verschuldigde op bankrekeningnummer `{`rekeningnummer`}` onder vermelding van naam en adres en datum/data van het verblijf. Indien betaling niet contant geschiedt, dient betaling voor aanvang van het verblijf te geschieden, waarbij de overboeking bij aanvang van het verblijf op een controleerbare wijze geschiedt. 4.2 Bij late boekingen (binnen 48 uur voor aankomst) is het alleen mogelijk om contant te betalen. 4.3. Betaling van een voorschot dient te geschieden binnen 5 werkdagen na verzending van de bevestigingsmail. Voor late boekingen is geen aanbetaling vereist. (binnen 48 uur voor aankomst).

5. Annulering en wijziging

5.1 De gast heeft het recht een boeking kosteloos schriftelijk te annuleren binnen een bedenktijd van 7 dagen, tenzij de aanvang van het verblijf in de B&B accommodatie binnen 14 dagen na boeking valt. Echter, onverminderd eventuele dwingende bepalingen van het consumentenrecht, kan deze bedenktijd in geen geval verstrijken na de termijn van 14 dagen voor aanvang van het verblijf in de B&B accommodatie, in die zin dat de bedenktijd voor eventuele boeking die binnen minder dan 21 dagen plaatsvindt. voor aanvang van het verblijf in de B&B accommodatie minimaal 14 dagen voor de boeking verloopt. 5.2 Aan het einde van de in 5.1 genoemde bedenktijd heeft de gast slechts recht op schriftelijke annulering tegen betaling van de annuleringskosten, zijnde inhouding van het betaalde voorschot. 5.3 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)gast geldt tevens als annulering ten laste van medegast(en). 5.4 Annulering door de B&B: nadat ernstige omstandigheden de B&B zijn binnengekomen, dient de B&B een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Indien dit niet mogelijk is, zal de B&B de door de gast betaalde reserveringskosten en de aanbetaling op de verblijfskosten terugbetalen. Deze verplichting vervalt indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.

6. Rechten en plichten van de gast op de locatie van de accommodatie

6.1 Op de situatie ter plaatse zijn naast deze voorwaarden en de overeenkomst ook lokale voorwaarden van toepassing. Tenzij de wet anders bepaalt, prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst. 6.2 Voor aankomsttijden voor 18.00 uur of na 22.30 uur dient de gast vooraf contact op te nemen met de eigenaar en/of beheerder om de mogelijkheden van een vroege of late aankomst te bespreken. 6.3 De gast dient zich als een goed gebruiker te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de redelijke gebruiksinstructies die door de B&B of de eigenaar/beheerder op eerste verzoek van de gast worden gegeven, eventueel hangend in de woonkamers. Ook geldt er een rookverbod in de gehele B&B. 6.3 De gast is wettelijk aansprakelijk voor de schade die door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken wordt toegebracht. Een claim moet door de gast rechtstreeks aan de eigenaar of beheerder worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de gast op zijn/haar eerste verzoek direct aan de eigenaar/beheerder te worden vergoed.

7. Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak kan maken op nakoming en/of schadevergoeding. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycots, storingen in het energiecircuit, verkeer of vervoer, overheidsmaatregelen, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar etc. waarbij gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de gast of derden lijden als gevolg van het verblijf in de accommodatie; de gast vrijwaart de B&B voor aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en stroomstoringen en watervoorzieningen en technische installaties, niet-tijdige of aangekondigde bouwwerkzaamheden en plaatselijke festiviteiten en wijzigingen in toegangs- of hoofdwegen. 8.2 De B&B kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van de B&B. 8.3 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit welke hoofde dan ook in verband met de gebruikersovereenkomst wettelijk aansprakelijk wordt gesteld, steeds beperkt tot directe schade en is iedere vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval uitkeert. 8.4 Elke aansprakelijkheidsvordering tegen de B&B moet, alvorens deze voor een gerechtelijke instantie wordt gebracht, het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke verzoening per aangetekende brief en, bij gebrek aan succes, van een ingebrekestelling per aangetekende brief. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens de B&B verjaart binnen een termijn van 1 jaar, te rekenen vanaf het schadebrengende feit of de kennis daarvan indien dit feit met opzet is verzwegen.

9. Privacy

De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekende persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

10. Slotbepaling

10.1 Voor zover weegregels onverminderd eventuele dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht gelden, wordt op deze voorwaarden en de door de B&B en de (hoofd)gast gesloten overeenkomst(en) uitsluitend Grieks recht beheerst. Gasten worden geacht akkoord te gaan met de voorwaarden. 10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in de Griekse rechtbanken, onverminderd eventuele dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht voor zover regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen . 10.3. Geen van de partijen kan zijn rechten en verplichtingen aan derden overdragen, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald. 10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en deze voorwaarden nietig mocht blijken te zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht en laat deze nietigheid de geldigheid van de overige bepalingen van de gebruikersovereenkomst en deze voorwaarden onverlet en voorwaarden wordt het nietige artikel geacht zodanig te zijn omgezet dat het kennelijk in overeenstemming is gebracht met de kennelijke bedoelingen van partijen.

11. Huisdieren niet toegelaten

CONTACT

Get In Touch

[wpforms id=”2414″]

Indien vragen of suggesties, neem rechtstreeks contact.
Wij kunnen u advies geven i.v.m. het boeken van uw vlucht.